Naziv programa/poziva:

Strukturni i investicijski fondovi EU ( link: www.strukturnifondovi.hr ) u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Poziv: Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti  KK.01.1.1.01

Naziv projekta:

BioProspecting Jadranskog mora

Voditeljica projekta:

Dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac, Institut Ruđer Bošković

Korisnik projekta:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb

Članovi zajednice Korisnika:

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierotijeva 6, Zagreb

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju – Centar za visokopropusne tehnologije, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, Split

Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Trajanje projekta:

od 1.11.2017. do 1.11.2022.

Financijska struktura:

Ukupna vrijednost Projekta: 37.775.735,86 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 36.941.965,46 kuna

Kratki opis projekta:

Projekt predstavlja prvi strukturirani (nacionalni) i organizirani pokušaj pristupa resursima hrvatskog morskog sustava, kako bi se ubrzao i pojednostavio proces otkrivanja i vrednovanja prirodnih spojeva, biomaterijala i bioaktivnih tvari iz hrvatskog morskog okoliša. Kroz sedam radnih paketa, projekt je fokusiran na istraživanje i razvoj novih izvora kemijskih spojeva, gena, mikroorganizama, makroorganizama i drugih vrijednih proizvoda iz  prirode, istraživanje i razvoj znanja o korištenju i upravljanju biološkim resursima. Projekt omogućava vrhunska istraživanja u području biotehnologije mora, a uključuje primjenu bioloških znanja i najsuvremenijih tehnika u istraživanju morskog okoliša i njegovih bioloških komponenti, bilo kao izvora ciljanih biotehnoloških proizvoda i njihove primjene: novi enzimi (bio-katalizatori), proteini i peptidi, sekundarni metaboliti, polisaharidi (bakterije, morske alge), masne kiseline i lipidi (alge). Za morske obalne sustave kao što je npr. Jadransko more pretpostavlja se da je mogući bogat izvor novih proizvoda za medicinsku i biotehnološku primjenu. Iako su bogatstvo i raznolikost morskih sustava dobro poznati, njihova dostupnost i iskorištavanje u Hrvatskoj do sada je bila vrlo ograničena te je dosadašnji istraživački rad na hrvatskim morskim resursima bio ograničen kroz nekoliko odvojenih međunarodnih projekata.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Zajednička povezanost svih faza znanstveno-istraživačkih aktivnosti u ovom projektu rezultirat će uvođenjem sofisticiranih analitičkih metoda i razvojem novih protokola za ekstrakciju, izolaciju i obogaćivanje morskih biomolekula i biomaterijala te će se procijeniti njihova djelotvornost i primjenjivost u potencijalnoj prehrambenoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Nadalje, projektom se jačaju sami kapaciteti Centra izvrsnosti za Bioprospecting Jadranskog mora, BioProCro, prepoznatog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedne od ključnih domaćih platformi za provedbu vrhunskih istraživanja u S3 tematskim područjima, sto će kao rezultat omogućiti dugoročnu održivost samog Centra, povećati izglede za sinergiju i suradnju medu istraživačima javnih i privatnih istraživačkih institucija i biotehnoloških tvrtki te osigurati podršku istraživačkim projektima diljem Hrvatske koji istražuju morska staništa u svrhu biotehnoloških otkrića. Očekivani rezultati znanstveno-istraživačkih aktivnosti projekta su u skladu su sa tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije: Zdravlje i kvaliteta života; Hrana i bioekonomija; Energija i održivi okoliš.

Predloženi projekt pomoći će hrvatskim znanstvenicima da bolje integriraju u europski istraživački prostor, što je središte strategije “Europe 2020”, te politiku Inovacijske unije. Sljedeći tu zamisao, projektom će se znatno unaprijediti učinkovitost, djelotvornost i izvrsnost javnog istraživačkog sustava. Predloženi projekt će maksimizirati povrat ulaganja u istraživanje, stoga značajno pridonijeti rastu društva i otvaranju radnih mjesta. Biotehnološka industrija prirodnih spojeva je rastuće tržište koje će značajno pomoći u rastu hrvatskog gospodarstva.

Strategija, funkcioniranje i program istraživanja u okviru ZCI-ja u skladu su sa strategijama i akcijskim planovima na EU i nacionalnoj razini i uklapa se u glavne ciljeve niza strategija i dokumenata Europske unije i RH: Strategija za pametan, održiv i uključiv rast – Europa 2020.

Navedeni projekt doprinosi pametnom rastu jer direktno utječe na gospodarski rast temeljen na znanju, Projekt doprinosi održivom rastu jer se njegove aktivnosti temelje na znanstveno-istraživačkom radu u svrhu učinkovitijeg iskorištavanja organizama iz mora što će dovesti do podizanja kvalitete istraživanja i primjeni rezultata u području biotehnologije. Naposljetku, projekt doprinosi uključivom rastu jer direktno otvara nova radna mjesta, poboljšava uvjete za razvoj novih procesa/tehnologija/biotehnoloških postupaka i proizvoda te kroz stvaranje istraživačke platforme za rad na ciljanim istraživanjima i kroz transfer znanja u gospodarstvo povećava povezanost znanosti i gospodarstva.

Od opreme će se nabaviti:

 1. Sustavi za uzgoj i održavanje modelnih organizama (“racks”, mrijestilica)
 2. Sustav za pripremu vode – destilirana, redestilirana
 3. Homogenizator
 4. Sustav za hlađenje uzoraka sa ledomatom za pohranu
 5. RT-PCR
 6. Kapilarna elektroforeza
 7. Sustav za Western Blotting i imunohistokemiju
 8. Računalna i softverska podrška sustava za vizualizaciju i mikročitač
 9. Uređaj za liofilizaciju
 10. Bioreaktor s mješalom
 11. Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti s DAD i RI detektorima
 12. Speedvac uparivač
 13. Nadogradnja GC kromatografa s auto samplerom
 14. Nadogradnja sustava pumpi za kiralnu analitiku
 15. Uređaj za flash-kromatografiju
 16. Uređaj za pripremu demineralizirane vode
 17. Laboratorijska centrifuga
 18. Laboratorijska tresilica
 19. Uređaj za liofilizaciju
 20. Tresilica s hlađenjem
 21. Inkubator s hlađenjem
 22. Spremnici za tekući dušik s držačima za odvojeno držanje uzoraka
 23. Mali laboratorijski autoklav
 24. Akvarij
 25. Gradijent PCR
 26. Spray dryer za vodena i organska otapala
 27. Enkapsulator
 28. Vakuum koncentrator
 29. Sustav za post-kolonsku derivatizaciju
 30. Zamrzivač na -20 °C
 31. Mikrovalni uređaj za ekstrakciju i sintezu
 32. Uređaj za usitnjavanje uzoraka
 33. Ultrafreezer -86 °C
 34. Uređaj za kaspuliranje tekućih ekstrakata
 35. Autoklav
 36. Centrifuga s hlađenjem
 37. Laboratorijski sušionik
 38. Vodena kupelj s tresilicom
 39. Bioreaktor s mješalom
 40. Victor X3, čitač mikrotitarskih pločica
 41. UPLC uređaj s odgovarajućim detektorom
 42. UV/VIS spektrofotometar sa termostatiranom komorom
 43. Tresilica
 44. Višenamjenski sustav za automatsko injektiranje i pripremu uzoraka za vezani sustav plinska kromatografija – spektrometrija masa (GC-MS)
 45. Koncentrator “purge and trap”
 46. Nadogradnja GC-MS s plameno-ionizacijskim detektorom
 47. Visokodjelotvorna tekućinska kromatografija s DAD i RID detektorom
 48. Zamrzivač na -20 °C
 49. Mini cluster + GPU
 50. Server AS
 51. Radna računala
 52. Laptopi
 53. NAS (network attached storage)

Kontakt osobe za više informacija:

Dr.sc. Rozelindra Čož Rakovac, voditeljica projekta

Dr.sc. Marin Roje, zamjenik voditeljice projekta